Lanthandel i Dalarna ekonomisk förening – Verksamhetsberättelse

Föreningens start

Lanthandel i Dalarna ek förening bildades 170614 vid Rättviksbagarn i Rättvik och vid ett gemensamt möte med Lokal Mat ek. förening. Fr.o.m. den 170809 så är den nya lanthandlarföreningen registrerad i Bolagsverket med reg. nr 769635-0938. Föreningen har sitt säte i Venjan, Mårtsbacksvägen 13, 792 93 Venjan, Mora kommun.
Initialt skapade fyra butiker föreningen. Fram till årsskiftet 2017/18 så hade ytterligare 3 butiker blivit medlemmar. Lanthandel i Dalarna har sitt ursprung och bildades genom att pilotprojektet ”Kommersiell serviceutveckling för lanthandeln i Dalarna” beviljades av Tillväxtverket. Projektet finansieras till 75 procent av Jordbruksverket, resterande del kommer från Länsstyrelsen Dalarna. Bildandet av den nya föreningen utgör ett första konkret resultatmål kopplat till projektet. Projekttiden pågår till och med maj 2019.

Föreningens organisation & verksamhet

Föreningens styrelse består idag av sammantaget tre ledamöter samt ordförande dvs. av de personer som var med vid bildandet. Föreningens styrelse består av representanter från samtliga av de tre största dagligvarublocken, vilket också var en målsättning. Föreningen har haft två st. styrelsemöten ett fysiskt vid bildandet samt ett telefonmöte. Dessutom var samtliga lanthandelsbutiker inbjudna till Lokal Mat:s föreningsmöte under hösten och i samband med att Lokal Mat som förening firade sitt 10 års jubileum.

Under året har fokus och verksamhet kopplats till etablering av både förening och projekt. Lanthandelns betydelse för service och utveckling är inte okomplicerad. Butiken utgör oftast navet för bibehållen service och utveckling för mindre orter och byar. Övergripande syfte är att bidra till ökad lönsamhet genom bland annat att profilera lokal mat och lokala matproducenter. Genom att samverka skapas gemensam affärsnytta. Den enskilda lanthandeln precis som den lokala matproducenten är ofta ensam i sin vardag. Samverkan bidrar till att skapa utveckling.

Föreningens framtid och inriktning

Lanthandeln generellt utgår från idag lokalt varierande förutsättningar och nivåer. Osäker lönsamhetsmässig framtid, vilja, eget engagemang, framtidstro, demografiska förutsättningar samt brist på koordinerad kompetensutveckling är några exempel. Genom samverkan internt och med matproducenter i Lokal Mat ska föreningen bidra till att vända en för många definierade lanthandelsbutiker i Dalarna negativ trend. Framtida inriktning ska övergripande bygga på långsiktig lönsam utveckling. Lanthandelsbutiken utgör en grundläggande förutsättning för kommersiell serviceutveckling. Sistnämnda ska ske genom att arbeta med beprövade samverkansmodeller som bland annat skapar insikt och framtidstro över vilka framgångsfaktorer som behövs för strategisk långsiktig hållbar och lönsam utveckling. Föreningens framtida arbete ska bidra till att sprida goda exempel, ta fram möjligheter, profilera lokala matproducenter och därmed sätta in den enskilda lanthandeln i ett större sammanhang. Detta ska i sin tur stärka den enskilda butikens förutsättningar och den samlade serviceutvecklingen i Dalarna. Föreningens delägare ska ges ökade insikter, inspiration och motivation kring vilka faktorer och synsätt som skapar framgång.